JUDr. Peter Koscelanský

advokát


Odbornosť a dlhoročné skúsenosti prezentujem svojou prácou a dosiahnutými výsledkami.Profesionalita a morálka
Moja kvalifikácia      Som absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú som ukončil v roku 1983 s vyznamenaním a s priamym udelením titulu doktora práv "JUDr.".

      Celá moja profesionálna kariéra právnika sa od roku 1983 až doteraz napĺňa prácou v advokácii.

      Byť advokátom vnímam ako svoje životné poslanie, nechápem ho ako povolanie, ale ako službu pre tých, ktorí potrebujú odbornú právnu pomoc na vysokej profesionálnej úrovni s hlbokým morálnym akcentom.

      Zastávam názor, a roky mojej praxe mi to potvrdzujú, že každý právny problém je riešiteľný, závisí to len od miery úsilia, trpezlivosti a od skutočného (a nielen formálneho cez financie vnímaného) záujmu o klienta a samozrejme od perfektnej znalosti práva a vysokej úrovne právneho myslenia.

      Do roku 1990 som bol členom bývalého Krajského združenia advokátov v Bratislave - Advokátska poradňa Nitra. Od tohto roku po privatizácii advokácie pracujem ako samostatný advokát v Nitre.


Počas mojej kariéry som zastával alebo zastávam nasledovné funkcie:

• predseda Občianskoprávnej sekcie Slovenskej advokátskej komory
• člen Obchodno-právnej sekcie Slovenskej advokátskej komory
• člen Redakčnej rady Bulletinu advokácie
• predseda skúšobného senátu Slovenskej advokátskej komory
• predseda Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory
• člen legislatívnej rady bývalej federálnej vlády ČSFR
• externý odborný poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky
• člen a podpredseda Rozhodcovského súdu pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v BratislaveAké služby poskytujem      Poskytujem komplexné právne služby pre fyzické osoby, právnické osoby, štátne orgány a organizácie a inštitúcie. Mojimi klientmi sú tuzemské i zahraničné subjekty.

      Za služby a poskytovanie právnej pomoci požadujem odmenu zásadne podľa advokátskej tarify - Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, pričom preferujem dohodu o výške odmeny medzi mnou a klientom.

      Prvý kontakt s klientom je spravidla bezplatný, taktiež v odôvodnených prípadoch poskytujem i bezplatnú právnu pomoc, pričom vychádzam zo zásady, že každý má právo na prístup k právnej pomoci aj keď mu to jeho momentálne majetkové pomery nedovoľujú.

      Každý klient si vyžaduje a potrebuje osobitný prístup, ktorý rešpektujem a garantujem.

      
Prioritne sa cítim byť „civilistom“ , pretože ma oslovuje a zaujíma najmä oblasť súkromného práva. Bol som vychovaný ako právnik na princípoch rímskeho práva a rešpektujem všetky jeho klasické zásady pretavené do súčasného práva.

      Civilné právo mi dalo základ môjho právneho myslenia, cez ktoré vykladám a aplikujem v praxi právne normy.


OBCHODNÉ PRÁVO:

      Venujem sa mu v celej jeho šírke. Zakladanie, zmena, zrušenie obchodných spoločností a družstiev, obchodný register, hospodárska súťaž a celá problematika obchodných záväzkových vzťahov, vrátanie obchodno-právnej zmluvnej agendy.


OBČIANSKE A RODINNÉ PRÁVO:

      Vlastná a blízka je mi najmä problematika vlastníckeho práva a vecných práv, vrátane inštitútov tzv. stredného občianskeho zákonníka a uhorského obyčajového práva, ktoré sa i v súčasnosti stále v praxi aplikujú.
      Špeciálne sa venujem problematike ochrany osobnosti a to najmä v súvislosti s vymáhaním nemajetkovej ujmy za spôsobenú smrť alebo ublíženie na zdraví pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti zdravotníckymi zariadeniami a privátnymi lekármi.
      Vypracovávam všetky druhy občianskoprávnych zmlúv, najmä o prevode nehnuteľností vrátane vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
      Zastupujem vo veciach náhrady škody vecnej, ušlého zisku ako i škody na zdraví (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia), bezdôvodného obohatenia ako i v celej dedičskej agende.
      V rodinnom práve poskytujem právnu pomoc najmä pri rozvodoch manželstva.


PRACOVNÉ PRÁVO:

      Oblasť pracovného práva je mi obzvlášť blízka a je mojím profesionálnym koníčkom a to najmä problematika vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru vrátane výpovedí a okamžitého skončenia pracovného pomeru a s tým spojenými nárokmi na náhradu mzdy.
      Osobitne sa venujem otázke diskriminácie zamestnancov a s tým spojenou náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch. Riešim i veci náhrady škody a pracovné úrazy.
      Podľa mojich dlhoročných skúseností sa pracovnému právu na Slovensku venuje málo advokátov, o to viac oceníte moju bohatú prax v tejto oblasti.


SPRÁVNE PRÁVO:

      Venujem sa celej oblasti správneho súdnictva a zastupujem fyzické ako i právnické osoby i správne orgány v týchto sporoch.


ÚSTAVNÉ PRÁVO:

      Táto oblasť dáva obrovské možnosti riešenia vecí pred ústavným súdom, či už sú to sťažnosti na prieťahy v súdnych konaniach, porušenie práva na spravodlivý súdny proces, alebo porušovanie základných práv a slobôd chránených Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Európsky dohovor“).
      Pre klientov uskutočňujem výklad ústavy a ústavných zákonov a podávam tiež sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade, že všetky vnútroštátne možnosti boli vyčerpané alebo zlyhali.


ROZHODCOVSKÝ SÚD:

      Som dlhoročným členom a podpredsedom Rozhodcovského súdu pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave. Rozhodujem ako rozhodca, ktorého právo zvoliť si majú sporové strany, a to obchodné spory vnútroštátne i medzinárodne, kde pri rozhodovaní využívam moju bohatú prax v oblasti obchodného práva.
      Činnosť rozhodcu a vydávanie rozhodcovských rozsudkov má význam i pre moju advokátsku prax. Je teda veľkým prínosom aj pre mojich klientov, lebo poznám nielen pozíciu právneho zástupcu sporovej strany, ale i pozíciu sudcu.

      Venujem sa tiež publikačnej a prednášateľskej činnosti v oblastiach obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva a rozhodcovského súdnictva.

KontaktJUDr. Peter Koscelanský
advokát

Advokátska kancelária
Fraňa Mojtu 24
949 01 Nitra
Slovenská republika

Tel./Fax: 00421 37 6514 359
Mobil: 00421 905 625 396

E-mail: koscelansky@koscelansky.sk